« Patchworkowa tapeta | Main | Dynie według Marthy Stewart »
wtorek
paź112011

Łóżka piętrowe

foto: www.jonathanwallen.comPowyższy pokój został zaprojektowany przez Platt Byard Dovell White Architects we współpracy z Tracy Bross. Zdjęcia pokoju ukazały się również w książce Susanny Sulk: Room For Children: Stylish Spaces For Sleep And Play - książce, która prezentuje ponad 100 zdjęć pokoi dla dzieci w różnych przedziałach wiekowych. Które dziecko nie chciałoby spędzić chociażby kilku godzin w takim pokoju? 

Zapraszam do Galerii, gdzie znajdziecie więcej zdjęć pokoi z łóżkami piętrowymi.

PrintView Printer Friendly Version

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.